صفحه اصلی۱۳۹۷/۵/۱۲ ۲۳:۲۵:۲۳

Specialists In Modern Construction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam.

امین ترحمی اصل
امین ترحمی اصلدانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی
علاقمند به روان شناسی اسلامی

روان درمانگری، مشاوره و راهنمایی

موضوع: روان شناسی اسلامی|

مشاوره نوعی یادگیری حرفه ای است که کوتاه مدت تر از روان درمانگری و اغلب در یک جلسه قابل نتیجه گیری است و کمتر از پنج جلسه به طول می انجامد. اما روان درمانگری در جلسات مداوم تری پیگیری می شود و حتی ممکن است سال ها طول کشد.

قصار گزیده

نوشته‌های تازه

روان درمانگری، مشاوره و راهنمایی

مرداد ۶ام, ۱۳۹۷|موضوع: روان شناسی اسلامی|

مشاوره نوعی یادگیری حرفه ای است که کوتاه مدت تر از روان درمانگری و اغلب در یک جلسه قابل نتیجه گیری است و کمتر از پنج جلسه به طول می انجامد. اما روان درمانگری در جلسات مداوم تری پیگیری می شود و حتی ممکن است سال ها طول کشد.

Explore Recent Work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

روان درمانگری، مشاوره و راهنمایی

مشاوره نوعی یادگیری حرفه ای است که کوتاه مدت تر از روان درمانگری و اغلب در یک جلسه قابل نتیجه گیری است و کمتر از پنج جلسه به طول می انجامد. اما روان درمانگری در جلسات مداوم تری پیگیری می شود و حتی ممکن است سال ها طول کشد.

فروید یا بختک!

تحلیل های اخیر نشان می دهد تفسیر و تعبیر فروید از اطلاعات حاصل از بیماران تحت تاثیر نظریه تعارض ناخودآگاه و میل جنسی کودکی، منظما مخدوش شده و او از داده های عینی تعبیر نادرست کرده و آنها را نادرست ارائه داده است. حتی نظریه های فروید محصول زمان خودش هم نبوده و آنها را به نحوی ناصحیح و گمراه کننده انتشار می داد.

اهمیت مشاوره اسلامی

فرهنگ در شیوه ادراک افراد تاثیر می گذارد و درمان های هماهنگ با فرهنگ به دلیل هماهنگی بیشتر با مراجع می تواند از اثر بخشی بیشتری برخوردار باشد؛ رویکرد اسلامی واجد مکانیزم ها و عواملی منحصر به فرد برای تبیین آسیب شناسی، درمان و پیشگیری است.

تمام مطالب سایت

کتاب های خواندنی

مشاوره نوعی یادگیری حرفه ای است که کوتاه مدت تر از روان درمانگری و اغلب در یک جلسه قابل نتیجه گیری است و کمتر از پنج جلسه به طول می انجامد. اما روان درمانگری در جلسات مداوم تری پیگیری می شود و حتی ممکن است سال ها طول کشد.