صفحه اصلی۱۳۹۷/۵/۱۲ ۲۳:۲۵:۲۳

Specialists In Modern Construction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam.

امین ترحمی اصل
امین ترحمی اصلدانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی
علاقمند به روان شناسی اسلامی

Mergers and Transactions: How to Sell off a Company

موضوع: روان شناسی اسلامی|

For a business owner considering a liquidity function for the company, the offering the organization can easily seem quite daunting. Coming from hiring an investment bank to negotiating a sale, the complete technique can certainly indeed be overwhelming. Why don't we break the task down to their components to create it much less challenging. Every firm comes with decided it has the time frame to promote, the initial question to reply to is the right way to promote it. With regards to small businesses -- some of those that have only one area or just one few mil dollars in revenue --

قصار گزیده

نوشته‌های تازه

Explore Recent Work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

بارگذاری مطالب بیشتر
تمام مطالب سایت

کتاب های خواندنی

مشاوره نوعی یادگیری حرفه ای است که کوتاه مدت تر از روان درمانگری و اغلب در یک جلسه قابل نتیجه گیری است و کمتر از پنج جلسه به طول می انجامد. اما روان درمانگری در جلسات مداوم تری پیگیری می شود و حتی ممکن است سال ها طول کشد.