روان درمانگری، مشاوره و راهنمایی

۱۳۹۷/۵/۶ ۲۰:۰۰:۵۱مرداد ۶ام, ۱۳۹۷|دسته موضوعی: روان شناسی اسلامی|

مشاوره نوعی یادگیری حرفه ای است که کوتاه مدت تر از روان درمانگری و اغلب در یک جلسه قابل نتیجه گیری است و کمتر از پنج جلسه به طول می انجامد. اما روان درمانگری در جلسات مداوم تری پیگیری می شود و حتی ممکن است سال ها طول کشد.

اهمیت مشاوره اسلامی

۱۳۹۷/۵/۵ ۱۶:۰۴:۱۱تیر ۲۱ام, ۱۳۹۷|دسته موضوعی: روان شناسی اسلامی|

فرهنگ در شیوه ادراک افراد تاثیر می گذارد و درمان های هماهنگ با فرهنگ به دلیل هماهنگی بیشتر با مراجع می تواند از اثر بخشی بیشتری برخوردار باشد؛ رویکرد اسلامی واجد مکانیزم ها و عواملی منحصر به فرد برای تبیین آسیب شناسی، درمان و پیشگیری است.