قانون مشروطه!

۱۳۹۴/۱/۴ ۱۷:۳۶:۴۱اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۳|دسته موضوعی: حکایت های نیمه طنز داهول!|برچسب ها: , , |


پیرزن پرسید: منظور از مشروطه چیست؟
گفتم: قوانین جدیده.
گفت: مثلا چه؟
مرا شوخی گرفت، گفتم: مثلا دختران جوان را به پیرمردان دهند و زنان پیر را به جوانان!
دخترش گفت: این کار چه فایده دارد!!!!؟
پیرزن از جا پرید و با عصبانیت رو به دختر کرد و گفت:
خفه شو دختره بی حیاء، حالا کارت به جایی رسیده که به قانون مشروطه ایراد میگیری، اتفاقا قانون بسیار خوبی است!