بایگانی نوشته‌های وبگاه

همهٔ نوشته‌های دستهٔ یک تکه کتاب!

بخشندگی
یک تکه کتاب!

بخشندگی

برخی عطا می‌کنند و با این همه نه دردمند می‌شوند، نه در پی شادی‌اند، نه چشم اَجر و فضیلت دارند. عطای اینان چنان است که ریحانِ آن وادی شمیمِ خود را در فضا می‌پراکند. با فیض دست امثال اینان است که یزدان سخن می‌گوید و با چشمان آنان