کدام انسان؟ سردار قاسم سلیمانی

خدا اراده نمود تا انسانِ متعالیِ روزهایِ حیرتِ ما، از خود بالاتر رفته، نخ تسبیحی شود برای دانه‌های پراکنده‌ای که شاید به مکر و قهر از هم دور افتاده بودند! چرا که او ایمان آورده و با بیشتر توان خویش عمل صالح نموده بود، پس خداوند محبتش را در دل مردمان قرار داد...