مواجهه‌ی کرونایی با مرگ‌اندیشی

اینجا دقیقاً نقطه‌ی آشکار شدن تفاوت نگرش در روان‌شناسی مادی مبتنی برخداناباوری با روان‌شناسی توحیدی مبتنی برخداباوری است. اولی دنبال پذیرش فانی بودن حیات و تمام شدن انسان با مرگ است و دومی با گشودن درهای ابدیت نسخه‌ای کامل‌تر تجویز می‌کند؛ اولی معنای زندگی را جعل می‌کند و دومی غبار نشسته بر اصالتِ حقیقی زندگی را می‌زداید...