حتی به اندازه یک جرعه آب…!

آن که تشنگی را دریافته است و می خواهد تشنه‌گی وجود خویش را با وجود امامش سیراب کند، تمام هستی خود را به پای رسیدن به محبوب می ریزد. دیگر برایش مهم نیست که چه دارد و یا چه ندارد، فرقی نمی کند که از دست می‌دهد یا به دست می‌آورد...